20. výročie posviacky kostola Panny Márie Fatimskej v Rudinskej

Tento rok uplynulo 20 rokov od  posvätenia novopostaveného kostola Panny Márie Fatimskej (9.7.1995) v našej obci. Túto významnú udalosť si pripomenuli dňa 12.7.2015  nielen naši  veriaci, ale ja kresťania zo susedných obcí  slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. za účasti kňazov : Mgr. Albína Brachtýra, terajšieho nášho pána farára a správcu farnosti Rudina, bývalých kňazov a správcov kostola v Rudinskej ThLic. Viktora Jakubova, Mgr. Miroslava Lysičana, dekana Františka Pekaru, Mgr. Petra Beňu, Mgr. Ladislava Porubčina, Mgr. Stanislava Ďungela, biskupského vikára, Mgr. Jaroslava Vnuka  a iných pozvaných duchovných.

Jeho excelenciu , biskupa Mons. Tomáša Galisa uvítal starosta obce Ing. Jozef Švirík. Veriacich duchovne povzniesla  biskupova kázeň, ktorá sa dotýkala hlavne života mladých rodín. Pri tejto príležitosti bola posvätená aj nová krížová cesta, ktorú dal pre náš kostol zhotoviť pán farár Albín Brachtýr. Autorom tohoto impozantného rezbárskeho diela je  Ľudovít Vavruš z Nemšovej – Kľúčové.  

Po ukončení sv. omše čakalo pre všetkých návštevníkov hojné občerstvenie podávané v areáli kostola. Poľovníci uvarili chutný guláš, kresťanské rodiny ich pohostili  nápojmi, koláčmi a zmrzlinou. Po celý čas spríjemňovala sviatočný deň hudobná skupina Janínčanka a detská spevácka skupina za harmonikového doprovodu  p. Katky Liskovej.

Pán biskup sa spolu s ostatnými hosťami prešli obcou a následne sa v  kultúrnom dome podávalo obedové menu. Slávnostného obedu sa okrem cirkevných hodnostárov a nášho pána starostu s manželkou zúčastnili i starostovia zo susediacich obcí Rudiny Ing. Anna Mičianová, Rudinky Viliam Michel s manželkou  a Nesluše Ing. Zuzana Jancová. Ďalšími hosťami boli p.Ľudovít Vavruš s manželkou, Mgr. Ľudmila Mušková a Sestra Faustína (Anna Špircová)

Poďakovanie za zorganizovanie tejto peknej a mimoriadnej udalosti patrí nášmu pánovi farárovi A. Brachtýrovi a kresťanským rodinám, Ságovej, Štrbákovej, Tichej, Hutyrovej a ďalším, ktorí sa podieľali na zabezpečení celého podujatia.

20. výročie posviacky kostola Panny Márie Fatimskej v Rudinskej