Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove Hasičskej zbrojnice

Obec Rudinská, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Šviríkom oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti- nebytové priestory  o celkovej výmere 43 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí a priestory WC na poschodí o výmere 5,6 m2 v budove Hasičskej zbrojnicečp. 78,  ktorá je postavená na parcele KNC č. 592/0 , zapísaná na LV č. 524 Obce Rudinská.

Minimálna požadovaná cena prenájmu, ktorú Obec Rudinská požadovala bola vo výške: 50 EUR/mesačne. 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 14.07.2014 a ukončená 30.07.2014 o 12.00 hod. 

Do termínu uzávierky boli v zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže doručené na Obecný úrad Rudinská tri obálky: 

Komisia na svojom zasadnutí dňa 30.07.2014 o 17.00h v zasadačke Obecného úradu v Rudinskej otvorila obálky:

1. obálkadoručená 29.07.2014 o 14:45h – Tomáš Bojko, ČSA 1306/17, 024 04 Kysucké Nové Mesto. Uchádzač splnil všetky predpísané povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti vyhlásené Obcou Rudinská ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ponúkaná cena prenájmu bola vo výške 100 €/mesačne,

2. obálkadoručená 30.07.2014 o 09:45h – Marian Sága, Rudinská 91, 023 31 Rudinská. Uchádzač nesplnil všetky predpísané povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti vyhlásené Obcou Rudinská ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže. V zmysle bodu VII. podmienok obchodnej verejnej súťaže bol návrh pri vyhodnocovaní vylúčený.

3. obálkadoručená 30.07.2014 o 10:20h – Vladimír Papučík, Rudinská 71, 023 31 Rudinská. Uchádzač splnil všetky predpísané povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti vyhlásené Obcou Rudinská ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ponúkaná cena prenájmu bola vo výške 110 €/mesačne so splatnosťou 3 mesiace vopred. 

            Komisia konštatuje, že uchádzač č.3 Vladimír Papučík, Rudinská 71, 023 31 Rudinská splnil všetky predpísané náležitosti vyhlásené Obcou Rudinská ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol najvýhodnejšiu cenovú ponuku a podnikateľský zámer. Súťažný návrh Vladimíra Papučíka komisia vyhodnotila ako úspešný. Komisia odporúča uzavrieť s víťazom súťaže Vladimírom Papučíkom nájomú zmluvu s účinnosťou od 01.09.2014, po schválení Obecným zastupiteľstvom v Rudinskej,  ktoré sa bude konaťdňa 15.08.2014 o 18.00 hod. Na druhom mieste skončil uchádzač č.1 Tomáš Bojko.

V Rudinskej dňa  05.08.2014                                                       Ing. Jozef Švirík-starosta obce

PrílohaVeľkosť
VOS_Hasičská_vyhodnotenie.pdf384.15 KB