Zástupca starostu

Magaléna PRANDOVÁ

telefón     +421 907 840 057

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je poverený starostom na celé funkčné obdobie a to z poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať pričom do 60 dní od odvolania poverí zastupovaním iného poslanca. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.