Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže

  •                          Obec Rudinská
  •                          Sídlo: Rudinská č. 125, 023 31 Rudinská
  •                          Zastúpený: Ing. Jozefom Šviríkom, starostom obce
  •                          IČO: 00314277

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288  Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

- nebytové priestory  o celkovej výmere 43 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí a priestory WC na poschodí o výmere 5,6 m2 v budove Hasičskej zbrojnicečp. 78,  ktorá je postavená na parcele KNC č. 592/0 , zapísaná na LV č. 524 Obce Rudinská. (vhodné na pohostinstvo, predajňu....) Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Hasičská zbrojnica

- nebytové priestory  o celkovej výmere 395 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí  v budove Pílnice čp. 319,  ktorá je postavená na parcele KNC č. 3059/0 a prislúchajúci pozemok na ktorom je dvor, parcela KNC č. 3058/11 o výmere 2269 m2, zapísanéna LV č. 1663 Obce Nesluša. (vhodné ako pílnica alebo skladové priestory......) Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Pílnica

 

PrílohaVeľkosť
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Hasičská zbrojnica.pdf446.96 KB
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Pílnica.pdf447.46 KB