Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena celkom Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva Zmluva o dielo

vyhotovenie projektovej dokumentácie s rozpočtom na akciu: Výstavba nového mosta a priľahlej komunikácie v obci Rudinská

2.000€ 02. dec 2015 07. dec 2015 Ing. Ján Sandanus Námestie Slovenskej Republiky 10, 01401 Bytča 47948833 stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

vyhotovenie projektovej dokumentácie s rozpočtom na akciu: Stavebné úpravy Kultúrneho domu v obci Rudinská

700€ 02. dec 2015 07. dec 2015 Ing. Martin Novotný Zvolenská 1777/6, 01008 Žilina 44903341 stiahni
24/2015/§54-ŠnZ DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ

poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

9360,98€ 21. okt 2015 27. okt 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 30794536 stiahni
10/2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie

100.00€ 01. okt 2015 07. okt 2015 Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Námestie slobody 30, 02201 Čadca 36149985 stiahni
12/2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie

100.00€ 01. okt 2015 07. okt 2015 Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Námestie slobody 30, 02201 Čadca 36149985 stiahni
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o právnej pomoci

Prechod práv a povinností z advokáta fyzickej osoby na spoločnoť s ručením obmedzeným od 1.10.2015

48.00€/mesačne 17. sept 2015 24. sept 2015 JUDr. Michaela Riháková Kojtalová, LL.M, advokátka Antona- Bemoláka 51, 01001 Žilina stiahni
Zmluva Kúpna zmluva

predaj pozemku p.č. KN-C 703/3 zastavaná plocha o výmere 27 m2 v k.ú. Rudinská

81.00€ 21. sept 2015 23. sept 2015 Margita Urbánková Nesluša 378, 02341 Nesluša stiahni
Zmluva Kúpna zmluva

predaj pozemku p. Č. KN-C 172/9 orná pôda o výmere 98 m2 v k.ú. Rudinská

294.00€ 21. sept 2015 23. sept 2015 Lukáš Korpesio a Ing. Beáta Korpesio a Zdenka Ďuranová Rudinská 244, 02331 Rudina stiahni
Zmluva ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20 14, preverenie súladu hospodárenia obce, overenie konsolidovanej účtovnej závierky, preverenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

350.00€ 21. aug 2015 25. aug 2015 Ing. Blažeková Viera Stolečné 933, 01332 Dlhé Pole stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní Územného plánu obce Rudinská v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb.

600.00,-€ 08. júl 2015 13. júl 2015 Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Blagoevova 9, 85104 Bratislava 44485441 stiahni
Č.UR01-2015 Zmluva o dielo

Územný plán obce Rudinská

15.500,-€ 01. júl 2015 06. júl 2015 Ecocities, s.r.o. Eugena Suchoňa 3, 92101 Piešťany 36860689 stiahni
Dohoda Dohoda o spolupráci

Bezplatné vypracovanie žiadosi o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Rudinská".

01. júl 2015 06. júl 2015 Ecocities, s.r.o. Eugena Suchoňa 3, 92101 Piešťany 36860689 stiahni
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

Produkt "Výhodne Kombi 24"

13. apr 2015 17. apr 2015 Slovenský plynárska priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 stiahni
Zmluva Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí

Poskytovanie služieb v rámci informačného systému IS DCOM

07. apr 2015 13. apr 2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS) Kýčerského 5, 81105 Bratislava 45736359 stiahni
12/2015/§ 54 -VZ DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

Poskytnutie finančného príspevku, na vytvorenie pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

12556,84,-€ 30. mar 2015 06. apr 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, 01001 Žilina 30794536 stiahni
34/RPPL-08/2015 Zmluva o dielo

Expertízne stanovisko k obhliadke priestorov chráneného pracoviska

29,70,-€ 20. mar 2015 26. mar 2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Palárikova 1156, 02201 Čadca 17335493 stiahni
2010/0312/0221 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV

Zber odpadov: jedlých tukov a olejov , biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň a reštaurácii

12. mar 2015 16. mar 2015 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 34129863 stiahni
Dohoda Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v r.2015

Centrálny nákup knižničných dokumentov

300.00,-€ 23. feb 2015 02. mar 2015 Kysucká knižnica v Čadci Ul. 17. novembra 1258, 02201 Čadca stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

Vykonanie všetkých stavebných prác na diele:"Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská"

52228,76,-€ 30. jan 2015 06. feb 2015 Mipe-Plast, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 551, 01303 Varín 36837075 stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému

7668,60,-€ 20. jan 2015 27. jan 2015 ELEKO s.r.o. Pivovarská 7, 01001 Žilina 44546815 stiahni