Menu Zavrieť

Zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Rudinská, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Rudinská. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Rudinská má 7 členov.

1
📁 Domov → 📁 Programy-a-pozvanky-zastupitelstiev ↓
IkonaMenoVeľkosťDátum
Thumb dokumenty_rudinska/Ostatne/Zastupitelstvo/Programy-a-pozvanky-zastupitelstiev/2023/ 2023

Otvoriť 195.16 KB 2023-02-21 21. februára 2023 2023-08-22 22. augusta 2023
6 Položky
195.16 KB
22. augusta 2023

0

63f434b96e

Úlohy zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Rudinská a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák.č.369/1990Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h)schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starosta a hlavného kontrolóra, j)schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy /rokovací poriadok, a pod./
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovaťzástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
l) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
n) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
p) schvaľovať štatút obce.