Návrh VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudinská