Menu Zavrieť

Hlavný kontrolór

Jana Tvaružková

1
IkonaMenoVeľkosťDátum
Thumb dokumenty_rudinska/Ostatne/Kontrolor-obce/Ine/ Ine

Otvoriť 3.45 MB 2023-02-21 21. februára 2023 2023-02-21 21. februára 2023
7 Položky
3.45 MB
21. februára 2023
Thumb dokumenty_rudinska/Ostatne/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti

Otvoriť 316.02 KB 2023-02-21 21. februára 2023 2023-04-13 13. apríla 2023
3 Položky
316.02 KB
13. apríla 2023
Thumb dokumenty_rudinska/Ostatne/Kontrolor-obce/Plan-kontrolnej-cinnosti/ Plan-kontrolnej-cinnosti

Otvoriť 0 B 2023-02-21 21. februára 2023 2023-04-13 13. apríla 2023
2 Položky
0 B
13. apríla 2023
Thumb dokumenty_rudinska/Ostatne/Kontrolor-obce/Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-obce/ Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-obce

Otvoriť 296.94 KB 2023-02-21 21. februára 2023 2024-04-29 29. apríla 2024
4 Položky
296.94 KB
29. apríla 2024
Thumb dokumenty_rudinska/Ostatne/Kontrolor-obce/Volby-hlavneho-kontrolora-2023/ Volby-hlavneho-kontrolora-2023

Otvoriť 296.88 KB 2023-02-21 21. februára 2023 2023-01-24 24. januára 2023
1 Položky
296.88 KB
24. januára 2023

0

eae2f310ad

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohoto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnantcom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
c) predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu polročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór ďalej :
a) vykonáva kontrolu:
– nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
– hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
– správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
b) preveruje:
– opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
– možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
c) Pri vykonávaní uvedených
činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
d) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce Rudinská.
e) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií obyvateľov.

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť:

a) hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
d) včasné a spoľahlivé informovanie starostu obce a OZ o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.

Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór.

Následnou finančnou kontrolou sa overuje:
a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
b) vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
c) dodržanie postupov stanovených pre priebežnú finančnú kontrolu,
d) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.