Menu Zavrieť

Zloženie komisí

Finančná a inventarizačná, škodová, vyraďovacia komisia

 • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok, k návrhu na zmeny rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, k záverečnému účtu obce.
 • Vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce a k ich zmenám, k dôležitým investičným zámerom obce, k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
 • Vykonáva inventarizáciu majetku v stanovenom termíne a rozsahu.
 • K poškodenému a neupotrebiteľnému majetku vyhotoví „ Návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku“.
 • Vyjadruje sa k poskytnutým dotáciám z rozpočtu obce, preberá žiadosti, zodpovedá za zúčtovanie.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.

predseda

Beáta Korpesio Ing.

členovia

Magdaléna Prandová
Anna Masarcová Mgr.
Boris Záhradník

Komisia ochrany verejného záujmu

 • Prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. .o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „zákon“).
 • Úlohy komisie sú dané zákonom č. 357/2004 Z.z.
 • Sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 zákona v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9 zákona.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.

predseda

Boris Záhradník

členovia

Magdaléna Prandová
Ján Čulák
Beáta Korpesio, Ing.
Marek Luciak, Ing.
Anna Masarcová, Mgr.
Miroslav Saga, Ing.

Komisia bytová a sociálnych vecí

 • Plní kontrolnú funkciu v oblasti využívania obecných nájomných bytov.
 • Prehodnocuje žiadosti o pridelenie nájomných bytov.
 • Prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, týkajúce sa sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.

predseda

Magdaléna Prandová

členovia

Ján Čulák
Beáta Korpesio, Ing.
Marek Luciak, Ing.
Anna Masarcová, Mgr.
Miroslav Saga, Ing.
Boris Záhradník

Kultúrno - športová komisia

 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti kultúrneho života, k návrhom významných investičných akcií kultúrnych ustanovizní v obci.
 • Kontroluje tvorbu a náplň obecnej kroniky.
 • Uzneseniami sa vyjadruje k finančným príspevkom poskytovaným obcou na kultúrne aktivity, informačný systém obce, rozvoj médií
 • Koordinuje rokovania a vzájomnú činnosť s cirkvami na území obce.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja športu na území obce, k návrhom investičných akcií v oblasti športu, výstavby športovísk na území obce.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na športové aktivity a mládež.
 • Vo svojej práci spolupracuje s obecnými organizáciami, inštitúciami a klubmi, ktorých činnosť je orientovaná na šport a využívanie voľného času.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.

predseda

Marek Luciak, Ing.

členovia

Miroslav Saga Ing.
Ján Čulák
Anna Masarcová Mgr.
Beáta Korpesio Ing.
Marián Ceniga