Menu Zavrieť

Verejné obstarávanie

Obec Rudinská je podľa zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Rudinská
Sídlo: Rudinská 125, Rudina, 023 31
Štatutárny zástupca: Lenka Purašová
IČO: 00314277