Menu Zavrieť

Odpady

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

V prípade, že sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do čierneho kontajnera.

SKLO

Možno vkladať:
Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

Nevkladajte!
Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

PLASTY

Možno vkladať:
PET fľaše farebné a biele -stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov, tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, plystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.

KOMPOZITNÉ OBALY

Možno vkladať:
Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté.

Nevkladajte!
Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.

KOVOVÉ OBALY

Možno vkladať:
Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

Nevkladajte!
Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

PAPIER

Možno vkladať:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, poskladané krabice a kartóny, reklamné letáky a pod.

Nevkladajte!
Použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.

KOMUNÁLNY ODPAD

Do čiernych nádob nepatria:
samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene), objemný odpad (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny – patria na zberný dvor), horúci popol, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.