Návrh- VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015