Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove Pílnice

Obec Rudinská, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Šviríkom oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti- nebytové priestory  o celkovej výmere 395 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí  v budove Pílnice čp. 319,  ktorá je postavená na parcele KNC č. 3059/0 a prislúchajúci pozemok na ktorom je dvor, parcela KNC č. 3058/11 o výmere 2269 m2, zapísané na LV č. 1663 Obce Nesluša .

Minimálna požadovaná cena prenájmu, ktorú Obec Rudinská požadovala bola vo výške: 400 EUR/mesačne.  Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 14.07.2014 a ukončená 15.08.2014 o 12.00 hod.

Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže doručené na Obecný úrad Rudinská jedna obálka:

Komisia na svojom zasadnutí dňa 15.08.2014 o 18.00h v zasadačke Obecného úradu v Rudinskej otvorila doručenú obálku:

Obálka bola doručená na obecný úrad osobne dňa 15.08.2014 o 09:50h zástupcom firmy Sanlit a.s., Hodžova 210/04, 01001 Žilina

Uchádzač splnil všetky predpísané povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti vyhlásené Obcou Rudinská ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ponúkaná cena prenájmu na skladové účely bola vo výške 400 €/mesačne + prefinancovanie rekonštrukcie objektu pílnice, ako aj oplotenia celého areálu z vlastných zdrojov.

Komisia konštatuje, že jediný uchádzač Sanlit a.s., Hodžova 210/04, 01001 Žilina,splnil všetky predpísané náležitosti vyhlásené Obcou Rudinská ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol pre obec minimálne požadovanú cenu stanovenú v podmienkach obchodnej verejnej súťaže a prijateľný podnikateľský zámer. Súťažný návrh spoločnosti Sanlit a.s., komisia vyhodnotila ako úspešný. Komisia odporúča uzavrieť s úspešným uchádzačom Sanlit a.s., Hodžova 210/04, 01001 Žilinanájomnú zmluvu s účinnosťou od 01.09.2014.

V Rudinskej dňa  18.08.2014                                                       Ing. Jozef Švirík-starosta obce

PrílohaVeľkosť
VOS_Pílnica_vyhodnotenie.pdf375.96 KB